Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Administratívne cvičenia AKC
Administratívne činnosti ADC
Anglický jazyk AJ1
Anglický jazyk AJ2
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonómia AEK
Aplikovaná informatika API
Bankovníctvo BAK
Biológia BIO
Cestovný ruch CTO
Cvičenia z hospodárskych výpočtov HOC
Cvičenia z makroekonómie CME
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia z účtovníctva CVU
Daňová sústava DAS
Dejepis DEJ
Dejiny kultúry DEK
Diplomacia v medzinárodnom obchode DMO
druhý cudzí jazyk
Ekológia EKL
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomické cvičenia ENC
Ekonomika v praxi EKX
Etická výchova ETV
Etická/Náboženská výchova
Extra hodina Aplikovaná informatika EAi
Extra hodina Konverzácie v cudzom jazyku EKvcj
Extra hodina Manažment EM
Extra hodina Odborná konverzácia v anglickom jazyku EOkA
Extra hodina Podniková ekonomika EPe
Extra hodina Úvod do makroekonómie EUdm
Geografia GEG
Hospodárska geografia HOG
Hospodárske výpočty a štatistika HOS
Informatika INF
Informatika v praxi IVX
Jazyková odborná príprava JOP
Jazyková odborná príprava v AJ JOA
Jazyková odborná príprava v NJ JON
Jazyková odborná príprava v RJ JOR
Komunikácia KMM
Komunikácia so zákazníkom KAZ
Komunikačné zručnosti KMN
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Manažment MNZ
Manažment osobných financií MOF
Marketing MKT
Marketing a logistika v praxi
Matematika MAT
Medzinárodné vzťahy v praxi
Medzinárodný obchod MOB
Mzdy a personalistika
Náboženská výchova NBV
Náboženská výchova NGK
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NJ1
Nemecký jazyk NJ2
Občianska náuka OBN
Obchodné a medzinárodné právo OMP
Odborná konverzácia v cudzom jazyku OKA
Odborná prax OPX
Personalistika PER
Podniková ekonomika POE
Poisťovníctvo POI
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Právna náuka PRN
Prax PXA
Protokol a etika v podnikaní PQI
prvý cudzí jazyk
Psychológia práce a trhu PPU
Ruský jazyk RJ1
Ruský jazyk RJ2
Ruský jazyk RUJ
Seminár z ekonomiky EMS
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Sociológia SOC
Správanie SPR
Technika medzinárodného obchodu TMO
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Tovaroznalectvo TVZ
Účtovníctvo UCT
Účtovníctvo v praxi UCX
Úvod do makroekonómie MEU
Výchova k podnikaniu VPD
Základy práva ZYP

© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.07.2021

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce
    Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
  • 056 6425593

Fotogaléria