Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Administratívne cvičenia ADC
Anglický jazyk AJ1
Anglický jazyk AJ2
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonómia AEK
Aplikovaná informatika API
Bankovníctvo BAK
Biológia BIO
Cestovný ruch CTO
Cvičenia z hospodárskych výpočtov HOC
Cvičenia z makroekonómie CME
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia z účtovníctva CVU
Daňová sústava DAS
Dejepis DEJ
Dejiny kultúry DEK
Diplomacia v medzinárodnom obchode DMO
druhý cudzí jazyk
Ekológia EKL
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomické cvičenia
Ekonomika v praxi EKX
Etická výchova ETV
Etická/Náboženská výchova
Geografia GEG
Hospodárska geografia HOG
Hospodárske výpočty a štatistika HOS
Informatika INF
Informatika v praxi IVX
jazyková odborná príprava JOP
Jazyková odborná príprava v AJ JOA
Jazyková odborná príprava v NJ JON
Jazyková odborná príprava v RJ JOR
Komunikácia KMM
Komunikácia so zákazníkom KAZ
Komunikačné zručnosti KMN
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Manažment MNZ
Manažment osobných financií MOF
Marketing MKT
Marketing a logistika v praxi
Matematika MAT
Medzinárodné vzťahy v praxi
Medzinárodný obchod MOB
Mzdy a personalistika
Náboženská výchova NBV
Náboženská výchova NGK
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NJ1
Nemecký jazyk NJ2
Občianska náuka OBN
Obchodné a medzinárodné právo OMP
Odborná konverzácia v cudzom jazyku OKA
Odborná prax OPX
Personalistika PER
Podniková ekonomika POE
Poisťovníctvo POI
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Právna náuka PRN
Prax PXA
Protokol a etika v podnikaní PQI
prvý cudzí jazyk
Psychológia práce a trhu PPU
Ruský jazyk RJ1
Ruský jazyk RJ2
Ruský jazyk RUJ
Seminár z ekonomiky EMS
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Sociológia SOC
Správanie SPR
Technika medzinárodného obchodu TMO
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Tovaroznalectvo TVZ
Účtovníctvo UCT
Účtovníctvo v praxi
Úvod do makroekonómie MEU
Výchova k podnikaniu VPD
Základy práva ZYP

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.11.2019