Údaje o voľných pracovných miestach

Voľné pracovné miesto: 

Učiteľ/ľka s aprobáciou slovenský jazyk  a anglický jazyk

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Michalovciach, Kapušianska 2, v zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk.

Voľné pracovné miesto na dobu: neurčitú
Predpokladaný nástup od 01.09.2020.

Kategória a podkategória: pedagogický zamestnanec – učiteľ strednej školy všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk

Úväzok: plný

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020

            Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v odbore

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

 

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

 • osobnostné a morálne predpoklady

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania
 • čestné vyhlásenie  o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

 

Platové zaradenie a plat:

Nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vo výške minimálne 915,- € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať poštou, e-mailom na adresu školy kerekesova.dana@oami.sk alebo osobne najneskôr do 14. augusta 2020.Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba:
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy
Telef. kontakt: 056/642 55 93
e-mail: kerekesova.dana@oami.sk

 

Učiteľ s aprobáciou anglický jazyk

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Michalovciach, Kapušianska 2, v zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov anglický jazyk.

Voľné pracovné miesto na dobu: neurčitú
Predpokladaný nástup od 01.09.2020.

Kategória a podkategória: pedagogický zamestnanec – učiteľ strednej školy všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou anglický jazyk

Úväzok: plný

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020

          Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných  zamestnancov v odbore

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

 

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

 • osobnostné a morálne predpoklady

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania
 • čestné vyhlásenie  o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

 

Platové zaradenie a plat:

Nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vo výške minimálne 915,- € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať poštou,   e-mailom na adresu školy kerekesova.dana@oami.sk alebo osobne najneskôr do  14. augusta 2020. Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

 

Kontaktná osoba:
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy
Telef. kontakt: 056/642 55 93
e-mail: kerekesova.dana@oami.sk

 

Pomocná sila v školskej jedálni

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Michalovciach  informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu pomocná sila v kuchyni s nástupom od  2. septembra 2020.

Voľné pracovné miesto na dobu:

Pracovný pomer na dobu určitú od 02.09.2020 do 31.12.2020 

Pozícia:

Pomocná sila v školskej jedálni – výdaj obedov

Rozsah úväzku: 30 %

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

 • Bezúhonnosť
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Manuálna zručnosť
 • Skúsenosti s výdajom jedál výhodou
 • Samostatnosť, zodpovednosť
 • Spoľahlivosť

 

Požadované doklady:

 • Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • Profesijný životopis
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • Kópia dokladu o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologických závažných činností pre prácu s potravinami
 • Zdravotný preukaz
 • Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Platové zaradenia a plat:

Plat bude určený v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontaktné informácie na zasielanie žiadostí.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zasielať poštou na adresu: Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce, elektronicky na adresu: kerekesova.dana@oami.sk alebo osobne na sekretariát riaditeľa školy najneskôr do 14.08.2020. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované.

Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky uvedené v tejto ponuke.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba:

Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy

Telef. kontakt: 055/642 5593
email: 
kerekesova.dana@oami.sk

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce
  Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
 • 056 6425593

Fotogaléria