Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk AJ1
Anglický jazyk AJ2
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonómia AEK
Aplikovaná informatika API
Bankovníctvo BAK
Biológia BIO
Cestovný ruch CTO
Cvičenia z makroekonómie CME
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia z účtovníctva CVU
Daňová sústava DAS
Dejepis DEJ
Dejiny kultúry DEK
Ekológia EKL
Ekonomické cvičenia EKC
Etická výchova ETV
Hospodárska geografia HOG
Hospodárske výpočty a štatistika HOS
Informatika INF
Jazyková odborná príprava v AJ JOA
Jazyková odborná príprava v NJ JON
Jazyková odborná príprava v RJ JOR
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Manažment MNZ
Manažment osobných financií MOF
Marketing MKT
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Náboženská výchova NGK
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NJ1
Nemecký jazyk NJ2
Občianska náuka OBN
Personalistika PER
Podniková ekonomika POE
Poisťovníctvo POI
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Právna náuka PRN
Prax PXA
Ruský jazyk RJ1
Ruský jazyk RJ2
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Sociológia SOC
Spoločenská komunikácia KMM
Správanie SPR
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Tovaroznalectvo TVZ
Účtovníctvo UCT
Úvod do makroekonómie MEU

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018